‖Kiku (Murasaki)

‖Kinsai-Karakusamon (Konjoh)

‖Kinsai-Karakusamon (Ao)